Fiske i Klarälven

Klarälven
Klarälven är en del av Sveriges längsta älvsystem, Göta älv. På sin slingrande väg från Höljes i norr till Vänern i söder förändras älven från snabbare strömsträckor till ett flackare deltaområde med flera förgreningar som till slut når Vänern. Älven erbjuder därmed också en stor variation av olika fiskemöjligheter! En djupkarta över Klarälven finns tillgänglig på Länsstyrelsen Värmlands hemsida, www.lansstyrelsen.se/Varmland.

Tillstånd att fiska
Klarälven är uppdelad i 13 olika fiskevårdsområden.För att fiska i Klarälven krävs alltid ett giltigt fiskekort eller annatgiltigt tillstånd inom det område du ska fiska i förutom inom Nedre Klarälvens fiskevårdsområde nedströms E18 bron i Karlstad där inget fiskekort krävs. Det är ditt ansvar som fiskare att ta reda på vilka regler som gäller för det område du vill fiska i, samt att skaffa fiskekort före du börjar fiska. Var du kan köpa fiskekort för olika områden kan du läsa senare i denna broschyr.

Fiskarter
I Klarälven förekommer flera av Sveriges sötvattensfiskarter, varav några är mer eller mindre skyddsvärda i både nationellt och internationellt perspektiv. Bland annat förekommer här sötvattenslevande lax och långvandrande öring, harr, gös, gädda, lake asp och ål.

 Lax och öring
Laxen i Klarälven och Vänern lever till skillnad från havsvandrande lax hela sin livscykel i sötvatten. Klarälvslaxen är ett av fåtal kvarvarande sötvattenslevande laxstammar och har ett stort internationellt skyddsvärde. Öringen i Klarälven förekommer både i vandrande och mer stationära bestånd. Den långvandrande öringen har precis som laxen sina lek- och uppväxtområden i Klarälven, medan Vänern används som tillväxtområde. Historiskt sett har både laxen och öringen kunnat vandra över 40 mil från Vänern upp till lekområden på andra sidan norska gränsen. Förutom den inhemska Klarälvslaxen och Klarälvsöringen används Klarälven som genbank för Gullspångslax och Gullspångsöring som egentligen hör hemma i Gullspångsälven. Odlad Gullspångsfisk och Klarälvsfisk sätts ut i Klarälven som smolt nedanför den första kraftverksdammen och vandringshindret i Forshaga. Lekvandrande lax och öring återfångas sedan i en fiskfälla vid Forshaga kraftverk där de sorteras för avel eller vidare transport med lastbil till kvarvarande lekområden. Den odlade laxen och öringen särskiljs från den vilda fisken genom att fettfenan klipps innan utsättning.

Fiske efter lax och öring

Förbudsområden
Vid kraftverken gäller generellt fiskeförbud 150-200 meter uppströms och nedströms kraftverksdammarna. Dammluckorna regleras per automatik utan förvarning, det är därför också en säkerhetsrisk att uppehålla sig direkt nedströms kraftverken.

Fredningstider och fredningsområden
Fiske efter lax och öring i Klarälven är förbjudet från Forshaga ner till Vänern från den 20 maj till den 15 oktober. Fiskevårdsområden har dock möjlighet att söka dispens mot förbudet och ett visst lax- och öringfiske förekommer. Under hösten råder i regel fiskeförbud på lax och öring, men förbudstidens start och varaktighet varierar mellan olika områden.

Icke fenklippt lax och öring
Fångst av lax och öring med fettfena kvar är förbjuden. På områden där stationär öring förekommer skall all öring över 50 cm återutsättas. Flera områden har därtill även ett minimimått för öring vilket varierar mellan områdena.

Förbudstider och fångstbegränsningar
av andra arter
Det är förbjudet att fiska efter asp i Klarälven från 1 april till den 31 maj. I Klarälven råder ålfiskeförbud från Forshagaforsen ner till Vänern. Isfiske efter harr är förbjudet i Norra Finnskoga Fvo och Sysslebäcks Fvo, i övrigt gäller lokala fångstbegränsningar för harr. Ytterligare fångstbegränsningar och fiskeregler kan förekomma inom de olika områdena för både harr och andra arter.

Brott mot gällande fiskeregler
Giltigt fiskekort skall vid begäran uppvisas för fisketillsyningsman eller polis. Överträdelser mot fiskebestämmelser kan ge böter eller fängselse samt föranleda att fiskeutrustning beslagtas. För brott mot lokala
fiskeregler kan en kontrollavgift utfärdas.